Използване на възобновяема енергия

Енергия

Използването на възобновяема енергия в производствените процеси е от основно значение за насърчаване на устойчива икономика и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Нашият твърд ангажимент към устойчивото бъдеще е отразен както в потреблението на електроенергия от 100% възобновяеми енергийни източници: 29% от фотоволтаични централи, инсталирани на производствената площадка, и 71% от зелена енергия, доставяна от мрежата.


Понастоящем на покривите на Wetterbest има общо 240 kWp соларни панели. Годишно се произвеждат приблизително 300 GWh електроенергия.

Нашата цел

Енергия

Нашата цел е до 2030 г. 40% от потреблението на електроенергия да се генерира от нашите слънчеви електроцентрали.