seaming iron, forged

Bádogos szerszámok

seaming iron, forged